Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra   

Karjera

Šiuo metu ieškome vyriausios buhalterės:

VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

BENDROSIOS PAREIGYBĖS NUOSTATOS:

 • Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas reglamentuoja jo profesinę veiklą. Šis aprašymas gali būti keičiamas Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro (toliau – centro) direktoriaus iniciatyva.
 • Vyriausiasis buhalteris priklauso administracijai ir yra tiesiogiai pavaldus centro direktoriui.
 • Su vyriausiuoju buhalteriu personalo vedėjas sudaro rašytinę darbo sutartį ir supažindina jį su centro darbuotojų vidaus tvarkos taisyklėmis, pareigybės aprašymu bei išduoda jam darbuotojo darbo pažymėjimą.
 • Vyriausiuoju buhalteriu skiriamas asmuo, turintis aukštąjį finansinį išsilavinimą ir patirtį darbo apskaitos ir finansų srityje. Vyriausiąjį buhalterį skiria ir atleidžia iš pareigų, nustato pareiginį atlyginimą centro direktorius vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. 
 • Vyriausiasis buhalteris savo darbe vadovaujasi Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), Centro įstatais ir vidaus tvarkos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais ir šiuo pareigybės aprašymu.
 • Vyriausiasis buhalteris vadovauja Centro buhalterijos darbuotojams.
 • Vyriausiajam buhalteriui esant kasmetinėse atostogose, susirgus ir kt., jo pareigas atlieka direktoriaus paskirtas buhalteris jam sumokant už pavadavimą.
 • Vyriausiasis buhalteris privalo išklausyti ir žinoti saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektros saugos, apsaugos sistemos reikalavimus.
 • Vyriausiasis buhalteris privalo profilaktiškai tikrintis sveikatą 1 kartą per 2 metus (LR Sveikatos apsaugos ministro 2000-05-31 d. įsakymas Nr.301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ 7,13 ir 14 priedai).Išklausyti ir turėti privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos pažymėjimą. 

 

VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGOS 

 • Koordinuoja buhalterijos veiklą, rengia įsakymų projektus, pagal kompetenciją rengia buhalterijos veiklos dokumentus; 
 • Organizuoja mokyklos buhalterinę apskaitą ir kontroliuoja, kad taupiai ir racionaliai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai. Užtikrina, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir kad atskaitomybė būtų laiku pateikiama  centrą finansuojančiai įstaigai;
 • Rengia centro išlaikymo išlaidų sąmatas pagal lėšų šaltinius, užtikrina patvirtintų sąmatų teisingą vykdymą, atsako už biudžetinių lėšų naudojimą pagal tikslinę paskirtį;
 • Vykdo visų piniginių lėšų ,turto apskaitą, buhalteriniuose dokumentuose fiksuoja operacijas, susijusias su lėšų cirkuliacija, pildo buhalterinės apskaitos formas, saugo centro buhalterinės apskaitos dokumentus;
 • Užtikrina darbo apmokėjimui ir kitoms išlaidoms skirtų lėšų teisingą naudojimą,  finansinės drausmės laikymąsi;
 • Sudaro finansines atskaitomybes ir jas patvirtinus centro direktoriui teikia LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ir atitinkamoms institucijoms;
 • Atsako už strateginių planų parengimą, bei nustatytą ataskaitų sudarymą ir pateikimą Lietuvos Respublikos statistikos departamentui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, VMI ir kitoms institucijoms;
 • Užtikrina visų buhalterinių įrašų teisingumą, užtikrina, kad būtų vykdomi šie reikalavimai:
  • nustatyta tvarka apskaitomos visos piniginės lėšos, materialusis ir nematerialusis turtas, kreditoriniai ir debitoriniai įsiskolinimai, laiku ir tinkamai užregistruotos visos buhalterinės apskaitos operacijos;
  • teisingai tvarkoma centro pajamų ir sąnaudų , jos padarytų išlaidų ir gautų bei gautinų įplaukų vidinę apskaitą;
  • teisingai apskaičiuoti ir laiku pervesti nustatytus mokesčius ir įmokas į valstybės biudžetą, socialinio draudimo fondą ir kt.;
  • esant reikalui paskaičiuoti centro daromas išlaidas, jų būtinybę bei atlikti direktoriaus reikalaujamus skaičiavimus;
  • vykdyti tikslią centro išlaidų apskaitą;
  • pagal inventorizacijos komisijos rezultatus išsiaiškinti neišieškotus trūkumus ir perteklių įtraukti į apskaitą;
  • laikytis nustatytos specialiųjų apskaitos dokumentų įsigijimo bei naudojimo tvarkos;
  • rūpintis apskaitos dokumentų ir registrų (iki perdavimo į archyvą)saugojimu;
 • Paaiškinti centro inventorizacijos komisijų nariams inventorizacijos atlikimo bei inventorizavimo aprašų įforminimo tvarką;
 • Vykdyti centro direktoriaus nurodymus, tiesiogiai susijusius su centro finansine veikla;
 • Užtikrinti darbo užmokesčio paskaičiavimų tikslumą ir rūpintis, kad darbo užmokestis darbuotojams būtų išmokėtas laiku; 
 • Užtikrinti tinkamą centro lėšų naudojimą ir vykdyti finansų kontrolę;
 • Užtikrinti tinkamą centre naudojamos buhalterinės apskaitos programos valdymą ir periodinius atnaujinimus;
 • Kontroliuoti gaunamų ir išrašytų sąskaitų savalaikį apmokėjimą;
 • Pasirašyti mokėjimo dokumentus;
 • Esant būtinybei dalyvauti sprendžiant iškilusias su centro veikla susijusias problemas kartu su kitais centro darbuotojais;
 • Teikti metodinę pagalbą centro darbuotojams buhalterinės apskaitos, kontrolės,  atsikaitymų ir ekonominės analizės klausimais; 
 • Pranešti centro direktoriui apie visus išaiškintus centro buhalterijos darbo trūkumus,  būtinai paaiškina jų atsiradimo priežastis ir siūlo būdus jiems pašalinti .

 

VYRIAUSIOJO BUHALTERIO TEISĖS 

 • Vyriausiojo buhalterio nurodymai ir reikalavimai, susiję su dokumentų įforminimu ir jų pateikimu buhalterijai, buhalterinės apskaitos tvarkymu, yra privalomi visiems centro darbuotojams;
 • Veikti centro buhalterijos vardu, atstovauti jos interesams, bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis finansų  klausimais;
 • Teikti pasiūlymus centro finansinei veiklai tobulinti;
 • Klausti ir gauti reikiamą informacijąi iš  centro darbuotojų; 
 • Reikalauti, kad centro darbuotojai vykdytų privalomus nurodymus dokumentų įforminimo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais;
 • Savarankiškai susirašinėti su kitomis organizacijomis buhalterijos kompetencijos klausimais, kurių neprivalo spręsti direktorius;
 • Esant reikalui, reikalauti iš centro direktoriaus ir kitų vadovų pagalbos, atliekant vyriausiojo buhalterio pareigas ir teises numatytas šiame pareigybės aprašyme; 
 • Bendradarbiauti su centro vadovais finansinės bei ūkinės veiklos klausimais;
 • Bendradarbiauti su personalo darbuotojais įdarbinimo, atleidimo klausimais;
 • Reikalauti, kad būtų pateikiami dokumentai, kurių pagrindu priimamos bei išduodamos piniginės lėšos, materialinės vertybės, įsakymai susiję su darbuotojų atlyginimu, premijų ar kitų išmokų nustatymu bei mokėjimu, įvairios sutartys ir pan.;
 • Nuolat gilinti buhalterinės apskaitos žinias, kelti profesinę kvalifikaciją seminaruose, mokymuose ar kursuose. 

 

VYRIAUSIOJO BUHALTERIO ATSAKOMYBĖ

 • buhalterinių įrašų teisingumą, finansinės, mokestinės ir statistinės atskaitomybės paruošimą ir pateikimą laiku;
 • savo pareigų, numatytų šiame pareigybės aprašyme, netinkamą vykdymą ar nevykdymą, pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, centro vidaus tvarkos taisykles; 
 • už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, pagal galiojančius LR administracinį, baudžiamąjį bei civilinį kodeksus; 
 • Drausminę nuobaudą vyriausiajam buhalteriui skiria direktorius.

PRETENDENTAS PRIVALO PATEIKTI:

 • prašymą dėl dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (dokumentų kopijas);
 • gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumus (nurodyti dalykines savybes). 
 • užpildytą pretendento nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.  (pdf formatu; doc formatu)

 

Konkurso pretendentų atrankos būdas –  žodžiu (pokalbis).

Dokumentų pateikimo būdas: asmeniškai, raštinė 208 kab. 

Dokumentai priimami: iki 2021 m. gruodžio 1 d., 208 kab. 

Telefonas pasiteirauti: 8-5 277 9357


Besidomintys karjeros galimybėmis kviečiami įsitraukti į projektą „Be Firsty“. Daugiau informacijos čia: >>

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema    

Išsaugoti
Sausainiukų nustatymai
Naudojame slapukus siekdami užtikrinti, kad mūsų svetainėje gautumėte geriausią patirtį. Jei atsisakysite slapukų naudojimo, ši svetainė gali neveikti taip, kaip tikėtasi.
Sutinku
Nesutinku
Plačiau
Statistikos slapukai
Google Analytics
Sutinku
Nesutinku
Funkciniai slapukai
Cloudflare
Sutinku
Nesutinku
Adform
Sutinku
Nesutinku